Hyppää sisältöön

Palveluseteli

Varhaiskasvatuksen palveluseteli maksetaan varhaiskasvatusoikeuden piirissä oleville lapsille. Palveluseteli on kunnan myöntämä tuki, kun perhe valitsee varhaiskasvatuspaikaksi yksityisen päiväkodin tai ryhmäperhepäiväkodin. Palveluseteli on lapsikohtainen ja sulkee pois Kelan maksaman kotihoidontuen ja yksityisen hoidon tuen sekä kunnalliset varhaiskasvatuspalvelut ja leikkikoulutoiminnan.

Palveluseteli voidaan myöntää varhaiskasvatuksen järjestämiseksi yksityisessä päiväkodissa tai ryhmäperhepäiväkodissa, jonka kunta on hyväksynyt palvelusetelituottajaksi.

Yksityisen varhaiskasvatuksen palvelusetelin arvot ja omavastuuosuuden laskeminen

Yksityisessä päiväkotihoidossa lapsikohtaisen palvelusetelin arvo määräytyy lapsen iän, perheen koon ja bruttotulojen sekä perheen ja tuottajan välisessä palvelusopimuksessa sovitun palveluntarpeen / hoitoajan perusteella. Kunnallisessa varhaiskasvatuksessa käytettävä sisaralennus koskee myös palveluseteliä. Asiakasmaksu määräytyy samoin perustein kuin kunnallisen varhaiskasvatuksen asiakasmaksu.

Huoltajien maksama omavastuuosuus on sama kuin kunnallisessa varhaiskasvatuksessa eli 1.8.2022 alkaen 0–295 euroa/kk + mahdollinen yksikön perimä lisämaksu.

1.3.2023 voimaan tulleet tulorajat tulosidonnaisen palvelusetelin arvon omavastuuosuudessa:

Perheen koko,
henkilöä
Vähimmäistuloraja =
perheen bruttotuloista tehtävä
vähennys
Maksu-
prosentti bruttotulojen ja vähimmäistulorajan ylittävältä osalta
Maksimitulot = Tulo, joilla korkein maksu muodostuu 10,70% maksuprosentilla
2 3874 10,70 6626
3 4998 10,70 7750
4 5675 10,70 8427
5 6353 10,70 9105
6 7028 10,70 9780

Perheen koko :
Perheen koossa otetaan huomioon yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliitonomaisissa olosuhteissa elävät henkilöt ja heidän kanssaan samassa taloudessa asuvat molempien alaikäiset lapset.

Perheen tulot :
Tuloina otetaan huomioon (Toimitettava tositteet sähköisesti)
– Tuloina otetaan huomioon kaikki veronalaiset ansio- ja pääomatulot sekä verosta vapaat tulot (myös lomarahat). Huomioon otetaan myös hoidossa olevan lapsen omat tulot (elatustuet, eläkkeet). Jos tulot vaihtelevat kuukausittain, otetaan huomioon viimeksi kuluneen vuoden keskimääräinen kuukausitulo. Veronalaisena tulona voidaan ottaa huomioon myös viimeksi toimitetussa verotuksessa vahvistetut tulot ja niitä korotetaan verohallituksen vuosittain päättämän prosenttimäärän mukaan. Metsätulot huomioidaan hehtaarien mukaan verohallinnon vahvistaman laskennallisena keskimääräisenä vuotuisena tuottona.

Tulot, joita ei oteta huomioon (Toimitettava tositteet paitsi lapsilisistä)
– Tuloina ei oteta huomioon lapsilisää, vammaisetuuksista annetun lain (570/2007) mukaista etuutta, kansaneläkelain (568/2007) mukaista lapsikorotusta, asumistukea, tapaturmavakuutuksen perusteella suoritettavia sairaanhoito- ja tutkimuskuluja, sotilasavustusta, rintamalisää, opintorahaa, aikuiskoulutustukea, opintotuen asumislisää, toimeentulotukena maksettavaa toimintarahaa ja matkakorvausta, Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain (566/2005) mukaista ylläpitokorvausta, julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain (1295/2002) mukaista kulukorvausta, opintojen johdosta suoritettavia apurahoja ja muita vastaavia avustuksia, perhehoidon kustannusten korvauksia eikä lasten kotihoidon tukea.

Tuloista tehtävät vähennykset: (Tositteet)
– suoritetut elatusavut ja tosiasiallisista perhesuhteista johtuvat muut kustannukset sekä kiinteistön luovutuksen yhteydessä määräajaksi tai elinkaudeksi rahana suoritettava etuus (=syytinki).

Toimita ajantasaiset tulotiedot sähköisesti(avautuu uuteen välilehteen) Tuloliitteiden sallittuja tiedostomuotoja ovat: doc., jpg., jpeg., pdf., tiff., xls.
Liitteen maksimikoko on 4 Mg.

Suostumus palvelusetelin korkeimpaan omavastuuosuuteen  (avautuu uuteen välilehteen)
Suostumus on voimassa toistaiseksi tai kunnes toimitat tulotiedot.

Lisätietoja tarvittaessa varhaiskasvatusmaksut@salo.fi

Palvelusetelin hakeminen

Palveluseteliä tulee hakea neljä kuukautta ennen varhaiskasvatuksen tarvetta Salon kaupungin sähköisellä hakemuksella. Jos varhaiskasvatuksen tarve johtuu äkillisestä työllistymistä tai opiskelusta, vähimmäisjärjestelyaika on kaksi viikkoa. Palveluseteliä ei voi hakea takautuvasti.

  1. Perhe hakee kaupungilta palveluseteliä
    – Palvelusetelihakemus täytetään sähköisesti, hakemus löytyy varhaiskasvatuksen internetsivuilta.
    – Palveluseteliä haetaan lapsikohtaisesti.
    – Tulotositteet (mikäli ei ole antanut suostumusta korkeimpaan maksuun) tulee toimittaa Salon kaupungin Sivistyspalveluihin varhaiskasvatuksen toimistosihteerille osoitteeseen Tehdaskatu 2, 24100 Salo.
  2. Varhaiskasvatuksen palveluohjaus tekee palvelusetelipäätöksen. Palveluseteli myönnetään vähintään kuukauden kestävään varhaiskasvatukseen. Päätös varhaiskasvatuksen järjestämisestä palvelusetelillä tehdään siihen asti, kunnes lapsi siirtyy oppivelvollisena perusopetukseen. Palvelusetelipäätös lähetetään huoltajalle. Asiakkaalla on oikeus kieltäytyä hänelle tarjotusta palvelusetelistä, jolloin kunnan tulee ohjata hänet kunnan muilla tavoin järjestämien palvelujen piiriin. Palvelusetelillä ostettavat palvelut ovat asiakkaalle arvonlisäverottomia. Palvelusetelillä maksettu palvelu ei oikeuta kotitalousvähennykseen.
  3. Perhe hakee varhaiskasvatuspaikkaa palvelusetelipäiväkodista tai ryhmäperhepäivähoidosta. Paikan saatuaan perhe tekee kirjallisen palvelusopimuksen palveluntuottajan kanssa lapsen varhaiskasvatuksesta. Palveluntuottaja toimittaa huoltajien ja palveluntuottajan tekemän sopimuksen kopion palvelusetelistä päättävälle viranomaiselle.
  4. Palvelusetelin voimassaolo päättyy, kun perheen ja palveluntuottajan välinen palvelusopimus sanotaan irti kirjallisesti, viimeistään kuitenkin lapsen aloitettua perusopetuksen. Perheellä ja tuottajalla on velvollisuus ilmoittaa kirjallisesti palvelusetelistä päättäneelle viranomaiselle hoitosuhteen päättymisestä palvelusopimuksen liitteellä.

Salon kaupungilla on oikeus päättää palvelusetelin voimassaolo, mikäli lapsen etu tai muu erityinen syy sitä vaatii.

Palvelusetelihakemus

Palvelusetelituottajalle

Opetuslautakunta on päättänyt palvelusetelin arvoista 24.1.2023 § 6 seuraavasti:

Päiväkotihoidon yli 3-vuotiaan lapsen kokoaikaisen hoidon palvelustelin korkein arvo on 946 euroa kuukaudessa. Muut arvot saadaan sääntökirjassa päätetyillä kertoimilla.

Ryhmäperhepäivähoidon palvelusetelin korkein arvo lapsen kokoaikaisessa hoidossa on 1163 euroa kuukaudessa. Muut arvot saadaan sääntökirjassa päätetyillä kertoimilla.

Varhaiskasvatuksen palvelusetelin sääntökirja päiväkodissa ja ryhmäperhepäivähoidossa 1.8.2022 alkaen (pdf) (398,49 Kt)

Sääntökirjan erityinen osa voimassa 1.8.2022 alkaen (pdf) (162,74 Kt)

Hakemus päiväkotitoiminnan palvelusetelituottajaksi (word) (133,96 Kt)