Hyppää sisältöön

Valmistava opetus

Lähtökohdat

Perusopetuslaissa (628/1998) säädetään maahanmuuttajille järjestettävästä perusopetukseen valmistavasta opetuksesta. Perusopetukseen valmistava opetus on tarkoitettu niille maahanmuuttajataustaisille oppilaille, joiden suomen kielen taito ja/tai muut valmiudet eivät riitä perusopetuksen ryhmässä opiskelemiseen. Opetusta annetaan 7-10-vuotiaille vähintään 900 tuntia ja tätä vanhemmille vähintään 1 000 tuntia. Opetukseen osallistuvalla on oikeus siirtyä perusopetukseen jo ennen edellä todettujen tuntimäärien täyttymistä, jos hän pystyy seuraamaan perusopetusta.

Salossa valmistavaa opetusta tarjotaan sekä alakoulu- että yläkouluikäisille. Järjestämispaikat päätetään erikseen ja ne saattavat vaihdella eri vuosina.

Yleiset tavoitteet

Valmistavan opetuksen tavoitteena on edistää opetukseen osallistuvan oppilaan suomen/ruotsin kielen taitoa, tasapainoista kehitystä ja kotoutumista suomalaiseen yhteiskuntaan sekä antaa tarvittavia valmiuksia perusopetukseen siirtymistä varten.

Valmistavassa opetuksessa oppilaalle annetaan opetusta perusopetuksen oppiaineissa. Eri oppiaineiden opetuksessa noudatetaan soveltuvin osin perusopetuksen opetussuunnitelman perusteita. Koulun pedagogisissa järjestelyissä ja opetuksessa otetaan huomioon, että oppijat ovat iältään, opiskeluvalmiuksiltaan ja taustaltaan erilaisia.

Onko lapsesi käynyt koulua ulkomailla?

Lisätietoja perheille, joiden perusopetusikäiset lapset palaavat Suomeen.

Kaikkien ulkomailta Suomeen palaavien perusopetusikäisten oppilaiden kielitaito testataan ennen perusopetuksen aloittamista. Kielitaidon testissä testataan lapsen suomen kielen taito eri osa-alueilla (kirjoittaminen, lukeminen, luetun ymmärtäminen, sanasto, kielitieto, puhuminen ja kuuntelu).

Kielitaidon testauksen suorittavat valmistavan luokan opettajat. Uskelan koulussa testataan 7-13-vuotiaat ja Hermannin koulussa yläkouluikäiset oppilaat. Kielitaidon testin tekemisen ajankohdasta sovitaan valmistavan luokkien opettajien kanssa.

Opettajien yhteystiedot:

  • Uskelan koulu (alakoulun valmistava opetus), p. 044 778 4936
  • Hermannin koulu (yläkoulun valmistava opetus), p. 044 778 4374

Testin tulosten perusteella keskustellaan siitä, tarvitseeko oppilas perusopetukseen valmistavaa opetusta vai siirtyykö oppilas suoraan perusopetukseen. Oppilaan on mahdollista vahvistaa suomen kielen osaamistaan valmistavassa opetuksessa. Valmistavassa opetuksessa oppilas opiskelee oman oppimissuunnitelmansa mukaisesti. Perusopetukseen oppilas siirtyy joustavasti sitten, kun suomen kielen taito siihen riittää. Opiskeluaika valmistavalla luokalla on siis täysin oppilaskohtaista.

Valmistavaan opetukseen ilmoittautuminen

Valmistavaan opetukseen ilmoittautuvat oppilaat, jotka eivät osaa suomen kieltä. Ilmoittautumiset käsitellään 5 työpäivän kuluessa sähköisen lomakkeen lähettämisestä.

Sähköinen ilmoittautuminen valmistavaan opetukseen

Valmistavan opetuksen opetussuunnitelma

Salon kaupungin perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2016 (.pdf) (412,52 Kt)