Hyppää sisältöön

Taiteen perusopetus

 

Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän tehtävät, arvot ja yleiset tavoitteet

Opetushallitus määrittää taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän tehtävät, arvot ja yleiset tavoitteet seuraavasti:

Taiteen perusopetus on ensisijaisesti lapsille ja nuorille tarkoitettua tavoitteellista ja tasolta toiselle etenevää opetusta

Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän tehtävänä on luoda perustaa emotionaaliselle, esteettiselle ja eettiselle kasvulle sekä antaa edellytyksiä elinikäiseen taiteiden harrastamiseen. Opetuksen tehtävänä on myös kehittää ja säilyttää kansallista kulttuuria sekä tukea oppilaan kykyä arvostaa eri kulttuureita ja toimia monikulttuurisessa yhteiskunnassa.

Taiteen opiskelun tarkoituksena on avata oppilaille uusia mahdollisuuksia ymmärtää taidetta ja kulttuuria sekä niiden sisältämiä merkityksiä. Yleisen oppimäärän tehtävänä on kehittää sellaisia taitoja ja tietoja, joita oppilas tarvitsee elämän eri aloilla ja jotka antavat hänelle valmiuksia hakeutua myöhempiin opintoihin.

Opetus perustuu ihmiskäsitykseen, jossa ihminen on ainutkertainen ja toimii vuorovaikutuksessa toisten ihmisten kanssa sekä vaikuttaa aktiivisesti elämäänsä. Keskeistä on oppilaan luovan ajattelun ja toiminnan tukeminen. Taidekasvatuksen tavoitteena on vahvistaa oppilaan aisti- ja tunneherkkyyttä ja tukea opiskelu- ja vuorovaikutustaitojen kehittymistä. Tavoitteena on myös kehittää eri kulttuurien ymmärtämistä ja tulkitsemista.

Taiteen perusopetuksen tavoitteena on tukea oppilaan minän kasvua ja kehittymistä sekä hänen kykyään jäsentää ympäröivää todellisuutta. Oppilas rakentaa maailmankuvaansa ilmaisemalla ja tutkimalla taiteen keinoin kokemuksiaan ja itselleen merkityksellisiä elämän sisältöjä. Opiskelussa on keskeistä taiteen tekeminen ja sen kokemisen ilo sekä halu, taito, uteliaisuus ja uskallus tulkita taidetta persoonallisesti. Opetuksessa tulee ottaa huomioon oppilaiden yksilölliset erot ja tukea oppilaan kehittymistä hänen omista lähtökohdistaan.

Tavoitteena on myös ohjata oppilasta keskittyneeseen, määrätietoiseen ja pitkäjänteiseen työskentelyyn sekä rakentavaan toimintaan yksilönä ja ryhmän jäsenenä.

Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetuksessa korostuu taiteidenvälisyys. Tavoitteena on kehittää yhteistyötä taidekasvatusta antavien oppilaitosten ja muiden tahojen kanssa.


Salon kansalaisopisto järjestää kuvataiteiden, kädentaitojen sekä teatteri- ja sirkustaiteen yleisen oppimäärän mukaista taiteen perusopetusta.

Taiteen perusopetus – Kuvataidekoulu

Varhaisiän opinnot

Alle kouluikäisille järjestetään taideopintoja, jotka voivat olla monitaiteisia tai keskittyä vain kuvataiteeseen. Opetusryhmiä on aikuisille ja lapsille yhdessä (Mummit ja muksut) ja esikouluikäisille lapsille itsenäisesti (Kiertävä eskarikuvis). Alle kouluikäinen lapsi voi osallistua varhaisiän opintoihin ennen taiteen perusopetuksen opintojen aloittamista. Varhaisiän opinnot kannustavat lasta jatkamaan taiteen perusopintoihin ja luovat pohjaa aktiiviselle taiteen harrastamiselle. Ne eivät sisälly laskennallisesti taiteen perusopetuksen yleisiin oppimääriin.

Varhaisiän opinnoissa työskentely on kokonaisvaltaista ja toiminnallista sekä moniaistista ja elämyksellistä. Keskeistä on tekemisen ilo sekä monipuolisten havaintojen tekeminen. Lapsi harjoittelee toisten huomioon ottamista ja työskentelyyn keskittymistä. Hän harjoittelee myös ajatustensa ja tunteidensa ilmaisemista monipuolisesti ja taiteen keinoin.

Yhteiset opinnot ja teemaopinnot lapsille ja nuorille

Kuvataidekoulun opinnot on tarkoitettu pääosin 7–19-vuotiaille lapsille ja nuorille ja ne etenevät yhteisistä opinnoista (1–6) teemaopintoihin. Opetussuunnitelmaan perustuvat opinnot tarjoavat innostavia ja monipuolisia mahdollisuuksia taiteen tekemiseen ja kokemiseen sekä taiteesta nauttimiseen. Kuvataiteen yhteisten opintojen tarkoituksena on taiteenalan perustaitojen hankkiminen.

Opintojen tavoitteena on rohkaista ja tukea oppilaan kuvallista ilmaisua, omakohtaisen taidesuhteen muotoutumista sekä identiteetin rakentumista. Teemaopinnoissa oppilas syventää taitojaan ja tietojaan sekä perehtyy aiempaa perusteellisemmin materiaalien ja tekniikoiden mahdollisuuksiin oman ilmaisunsa välineenä. Opintojen aikana oppilaan kyky itsenäiseen työskentelyyn kehittyy ja hän oppii tekemään tietoisesti valintoja omassa ilmaisussaan sekä perustelemaan niitä. Teemaopinnoissa oppilaalla on laajempi mahdollisuus suuntautua juuri häntä kiinnostaviin asioihin ja soveltaa itselleen kiinnostavia aihealueita ja menetelmiä mielekkäästi. Opintoja voidaan toteuttaa myös yhteistyössä Kuvataidekoulun, Teatterikoulun, Sirkuskoulun, Tanssikoulun ja Sanataidekoulun ryhmien kanssa. Kuvataidekoulun opintoihin voidaan laskea mukaan myös opinnot Käsityökoulun opintokokonaisuuksissa.

Kiertävät kuvataidekoulut toimivat Salon keskusta-alueiden ulkopuolella, ja tukevat maaseudun lasten harrastusmahdollisuutta. Ne toimivat aina kaksi peräkkäistä lukuvuotta samalla kylällä siirtyen sitten seuraaviin kyliin.

Oppilaalla on mahdollisuus saada taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän päättötodistus suoritettuaan hyväksytysti 500 oppituntia. Peruskurssien lisäksi lähiopetusta voidaan antaa myös lyhytkurssien, projektien, kiertävien työpajojen, leirien ja yhteisten opintovierailujen muodossa. Ryhmäkoko on 8–14 oppilasta. Kurssimaksun yhteydessä laskutetaan myös materiaalimaksu, joka kattaa kaikki käytettävät materiaalit. Oppilaspaikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä ja varapaikalle jääneet ovat jonossa lukuvuoden ajan.

Kuvataiteen perusopetus aikuisille

Taiteen perusopetus aikuisille toteutetaan neljän vuoden opintokokonaisuutena, jonka päätteeksi opiskelija saa päättötodistuksen 500 opetustunnin kokonaisuudesta. Opintoja voi käydä joustavasti oman aikataulunsa mukaan. Kaksi ensimmäistä vuotta koostuvat yhteisistä opinnoista ja kaksi jälkimmäistä valinnaisista opinnoista.

Opintojen tarkoituksena on syventää opiskelijan henkilökohtaista suhdetta kuvataiteeseen sekä tukea hänen identiteettiään taiteentekijänä. Opetuksessa perehdytään monipuolisesti taiteelle ominaisiin toimintatapoihin, ilmaisun keinoihin ja käsitteisiin sekä tunnistetaan itselle merkityksellisiä kuvataiteen ja muun visuaalisen kulttuurin ilmiöitä. Opinnot kehittävät käsitteellistämisen, sanallistamisen ja kriittisen ajattelun valmiuksia.

Aikuisten opetuksessa huomioidaan oppijan yksilöllinen osaamis- ja kokemuspohja sekä hänen oppimisensa tarpeet. Opetuksessa hyödynnetään erilaisia taiteellista ajattelua syventäviä työskentelytapoja kuten kuvien tulkintaa, yhteistyöprojekteja, luentoja, keskusteluja ja näyttelykäyntejä. Opiskelijaa ohjataan pitkäjänteiseen työskentelyyn, elämänhistoriansa ja -kokemustensa tutkimiseen taiteellisen toiminnan lähtökohtana sekä oman kuvallisen ilmaisun kriittiseen reflektointiin.

Taiteen perusopetus – Käsityökoulu

Yhteiset opinnot ja teemaopinnot lapsille ja nuorille

Käsityökoulun opinnot on tarkoitettu pääosin 7–19-vuotiaille lapsille ja nuorille ja ne etenevät yhteisistä opinnoista (1–6-luokkalaisille, kurssien numerot tarkoittavat koululuokkia) teemaopintoihin (12–19-vuotiaille). Opetussuunnitelmaan perustuvat opinnot tarjoavat innostavia ja monipuolisia mahdollisuuksia taiteen tekemiseen ja kokemiseen sekä taiteesta nauttimiseen.

Käsityön yhteisten opintojen tarkoituksena on alan perustaitojen hankkiminen. Käsityökoulussa tutustutaan eri materiaaleihin ja työtapoihin toiminnallisesti ja monipuolisesti ja valmistetaan töitä esim. kankaasta, langoista ja puusta. Opintojen tavoitteena on rohkaista ja tukea oppilaan ilmaisua, omakohtaisen käsityösuhteen muotoutumista sekä identiteetin rakentumista. Teemaopinnoissa oppilas syventää taitojaan ja tietojaan sekä perehtyy aiempaa perusteellisemmin materiaalien ja tekniikoiden mahdollisuuksiin oman ilmaisunsa välineenä.

Opintojen aikana oppilaan kyky itsenäiseen työskentelyyn kehittyy ja hän oppii tekemään tietoisesti valintoja omassa tekemisessään sekä perustelemaan niitä. Teemaopinnoissa oppilas pystyy suuntautumaan häntä kiinnostaviin asioihin ja soveltamaan itselleen kiinnostavia aihealueita ja teemoja mielekkäästi. Opintoja voidaan toteuttaa myös yhteistyössä Kuvataidekoulun, Teatterikoulun, Sirkuskoulun, Tanssikoulun ja Sanataidekoulun ryhmien kanssa. Käsityökoulun opintoihin voidaan laskea mukaan myös opinnot Kuvataidekoulun opintokokonaisuuksissa.

Oppilaalla on mahdollisuus saada taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän päättötodistus suoritettuaan hyväksytysti 500 oppituntia. Peruskurssien lisäksi lähiopetusta voidaan antaa myös lyhytkurssien, projektien, kiertävien työpajojen, leirien ja yhteisten opintovierailujen muodossa. Ryhmäkoko on 8–12 oppilasta. Kurssimaksun yhteydessä laskutetaan myös materiaalimaksu, joka kattaa kaikki käytettävät materiaalit. Oppilaspaikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä ja varapaikalle jääneet ovat jonossa kurssin ajan.

Käsityötaiteen perusopetus aikuisille

Taiteen perusopetus aikuisille toteutetaan neljän vuoden opintokokonaisuutena, jonka päätteeksi opiskelija saa päättötodistuksen 500 opetustunnin kokonaisuudesta. Opintoja voi käydä joustavasti oman aikataulun mukaan ja suorittaa opinnot halutessaan myös pidemmässä tai lyhyemmässä ajassa. Opinnot koostuvat yhteisistä opinnoista ja muilla opiston kädentaitokursseilla suoritettavista valinnaisista opinnoista. Opinnot voi aloittaa koska tahansa mikäli ryhmässä on vapaita paikkoja.

Aikuisten opetuksessa noudatetaan käsityön yleisen oppimäärän tavoitteita ja keskeisiä sisältöjä. Käsityön aikuisten opetuksen tavoitteena on oman ilmaisutavan, muotoiluajattelun ja taiteellisen työskentelyn kehittäminen. Yhteiset opinnot koostuvat jaksoista, joissa tutustutaan pääasiassa erilaisiin tekstiilikäsityötekniikoihin opiskelijoiden toiveet huomioiden. Opetuksessa otetaan huomioon aikuisen oppijan motivoituneisuus ja aiempi osaaminen. Päämääränä on oppimisen ilon saavuttaminen tekemisen, vuorovaikutuksen, ponnistelemisen, uuden oivaltamisen sekä kyseenalaistavan ja kokeilevan työskentelyn avulla. Tavoitteena on, että aikuinen oppija voi syventää opintojaan itseään kiinnostaviin sisältöihin.

Taiteen perusopetus – Teatterikoulu

Yhteiset opinnot ja teemaopinnot lapsille ja nuorille

Teatterikoulun opinnot on tarkoitettu 7–19-vuotiaille lapsille ja nuorille ja ne etenevät yhteisistä opinnoista teemaopintoihin. Opinnot tarjoavat innostavia ja monipuolisia mahdollisuuksia teatterin tekemiseen ja kokemiseen. Teatterikoulu toimii kansalaisopiston tiloissa Ylhäistentiellä. Opetustiloina käytetään teatteriluokkaa sekä Kulttuuritila Näkkäriä.

Teatteritaiteen yhteisten opintojen tarkoituksena on taiteenalan perustaitojen hankkiminen. Opiskelu tapahtuu ryhmässä ja siinä korostuvat yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot. Sitoutuminen tunneilla käymiseen on tärkeää. Yhteisten opintojen tavoitteena on oppilaan ilmaisun kokonaisvaltainen kehittäminen sekä myönteisen minäkuvan ja itsetuntemuksen vahvistaminen. Erilaiset esitysprosessit ja esittämisen muodot ovat keskeinen osa teatterikoulun opetusta. Esityksiä tehdään monenlaisiin tiloihin ja ympäristöihin yhteistyössä eri yhteisöjen kanssa, myös taiteidenvälisesti. Opetusta voidaan järjestää myös viikonloppuisin pidempinä harjoituksina tai työpajoina. Myös esityksiä voi olla viikonloppuisin. Esitysten katsominen sekä teatterivierailut ovat osa opetusta.

Teemaopinnoissa oppilas osallistuu kokonaisvaltaisemmin esitysprosessien tuotantoon. Hän voi laajentaa näkökulmaansa teatterikentän tehtävänkuvista toimimalla vaikkapa esityksen dramaturgina, ohjaajana, visualisoijana tai tuottajana. Teemaopintoja voidaan järjestää myös taiteidenvälisesti yhteistyössä Sirkuskoulun sekä Kuvataidekoulun, Käsityökoulun, Sanataidekoulun ja Tanssikoulun ryhmien kanssa.

Oppilaalla on mahdollisuus saada taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän päättötodistus suoritettuaan hyväksytysti 500 oppituntia. Peruskurssien lisäksi lähiopetusta voidaan antaa myös lyhytkurssien, projektien, työpajojen, leirien ja yhteisten opintovierailujen muodossa. Ryhmäkoko on 8–12 oppilasta. Kurssimaksu kattaa materiaalikustannukset. Kurssimaksut suoritetaan pääsääntöisesti yhdessä erässä, syyslukukauden aikana. Yhden lukukauden mittaisten teemaopintojen kurssimaksut veloitetaan erikseen syksyn ja kevään opinnoista. Oppilaspaikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä ja varapaikalle jääneet ovat jonossa lukuvuoden ajan.

Teatteritaiteen perusopetus aikuisille

Taiteen perusopetus aikuisille toteutetaan neljän vuoden opintokokonaisuutena, jonka päätteeksi opiskelija saa päättötodistuksen 500 opetustunnin kokonaisuudesta. Opintoja voi käydä joustavasti oman aikataulunsa mukaan. Kaksi ensimmäistä vuotta koostuvat yhteisistä opinnoista (300 t) ja kaksi jälkimmäistä valinnaisista teemaopinnoista (200 t).

Opintojen tavoitteena on taiteellisen toiminnan ja ajattelun tukeminen. Opinnot suorittanut ymmärtää teatterityön taiteellisia prosesseja ja tuntee teatterin monimuotoisena työympäristönä. Opetus tapahtuu esitysprosesseissa. Myös esitysten katsominen ja analysoiminen on keskeinen osa opintoja. Teatteritaiteen perusopinnot luovat edellytyksiä elinikäiselle teatteriharrastukselle ja lisäävät valmiuksia teatterin menetelmien hyödyntämiseen esim. työelämässä.

Taiteen perusopetus – Sanataidekoulu

Sanataidekoulun opinnot on tarkoitettu pääosin 7-19 –vuotiaille lapsille ja nuorille ja ne etenevät yhteisistä opinnoista (1-6) teemaopintoihin.

Yhteiset opinnot lapsille ja nuorille

Sanataidekoulun opetussuunnitelmaan perustuvat opinnot tarjoavat innostavia ja monipuolisia mahdollisuuksia sanataiteen tuottamiseen, kokemiseen sekä siitä nauttimiseen. Sanataiteen yhteisten opintojen tarkoituksena on taiteenalan perustaitojen hankkiminen.

Sanataidekoulun tavoitteena on innostaa oppilasta kirjoittamisen ja lukemisen maailmaan sekä tarjota monipuolisia kokemuksia sanataiteellisen ilmaisun äärellä. Oppilas pääsee tutkimaan, kokeilemaan ja tekemään sanataiteen tuntemusta itselleen tutuksi. Oppimista tapahtuu luovasti leikkien, itse tehden ja omaa sanataiteellista ilmaisua kehittäen, yhdessä toisten kanssa. Oppilas kehittyy sanataiteilijana saaden kokemuksia omaäänisestä kirjoittamisesta, elämyksellisestä lukemisesta ja taideprosessista. Opintoja voidaan toteuttaa myös yhteistyössä Kuvataidekoulun, Käsityökoulun, Sirkuskoulun, Tanssikoulun ja Teatterikoulun ryhmien kanssa.

Oppilaalla on mahdollisuus saada taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän päättötodistus suoritettuaan hyväksytysti 500 oppituntia. Peruskurssien lisäksi lähiopetusta voidaan antaa myös lyhytkurssien, projektien, työpajojen, leirien ja yhteisten opintovierailujen muodossa. Ryhmäkoko on 8–14 oppilasta. Kurssimaksun yhteydessä laskutetaan myös materiaalimaksu, joka kattaa kaikki käytettävät materiaalit. Oppilaspaikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä ja varapaikalle jääneet ovat jonossa lukuvuoden ajan.

 

Taiteen perusopetus – Sirkuskoulu

Yhteiset opinnot ja teemaopinnot lapsille ja nuorille

Sirkuskoulun opinnot on tarkoitettu 7–19 -vuotiaille lapsille ja nuorille ja ne etenevät yhteisistä opinnoista teemaopintoihin. Opintojen aikana tutustutaan monipuolisesti eri sirkuslajeihin ja kehitetään omaa tyyliä sirkustaiteen tekijänä. Opetuksessa luodaan innostava ja kannustava ilmapiiri, jossa on turvallista onnistua ja epäonnistua. Sirkuskoulu toimii tällä hetkellä Salon Urheilutalolla, osoitteessa Perniöntie 7.

Sirkustaiteen yhteisten opintojen tavoitteena on tutustua sirkukseen taidemuotona ja harrastuksena. Yhteisissä opinnoissa korostetaan motoristen perustaitojen, kuten tasapaino-, liikkumis- ja välineenkäsittelytaitojen harjoittelua sekä itseilmaisua. Opetuksessa painotetaan ryhmässä toimimista, vuorovaikutustaitojen kehittymistä ja harjoittelun pitkäjänteisyyttä. Sirkusesitysten katsominen on osa opetusta.

Teemaopinnoissa oppilas syventää yhteisissä opinnoissa hankkimaansa osaamista valitsemissaan sirkuslajeissa ja kehittää omaa esiintyjäpersoonaansa. Teemaopintoja voidaan järjestää myös taiteidenvälisesti yhteistyössä Teatterikoulun sekä Kuvataide- ja Käsityökoulun kanssa.

Oppilaalla on mahdollisuus saada taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän päättötodistus suoritettuaan hyväksytysti 500 oppituntia. Peruskurssien lisäksi lähiopetusta voidaan antaa myös lyhytkurssien, projektien, työpajojen, leirien ja yhteisten opintovierailujen muodossa. Ryhmäkoko on 8–12 oppilasta. Kurssimaksu kattaa materiaalikustannukset. Kurssimaksut suoritetaan pääsääntöisesti yhdessä erässä. Oppilaspaikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä ja varapaikalle jääneet ovat jonossa lukuvuoden ajan.

Taiteen perusopetus – Tanssikoulu

Tanssin taiteen opinnot etenevät perusopintojen kautta yhteisistä opinnoista teemaopintoihin. Tanssin taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän tarkoituksena on tuottaa oppilaalle myönteisiä kokemuksia tanssin parissa, kannustaa tanssin harrastamiseen sekä tukea liikunnallista ja aktiivista elämäntapaa. Olennaista on tarjota oppilaalle mahdollisuus tanssin ja liikunnan ilon kokemiseen ja löytämiseen. Opetuksen tavoitteena on tuottaa kokonaisvaltaisia elämyksiä sekä tukea oppilaan kokemusta ja ymmärrystä tanssista fyysisen ja luovan toiminnan kautta. Opintojen aikana syntyvä kokemuksellinen suhde tanssiin luo pohjan tanssin elinikäiselle harrastamiselle.

Tanssin yleisen oppimäärän opetus tukee oppilaan kokonaisvaltaista kasvua, luovuutta, taiteellista ilmaisukykyä ja kulttuurista osallisuutta. Oppilas saa tukea tanssissa tarvittavien valmiuksien omaksumisessa omista henkilökohtaisista lähtökohdistaan käsin. Opintojen myötä oppilas oppii kiinnittämään huomiota kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin. Opetus kannustaa oppilasta osallistumaan erilaisiin tanssin ja muun taiteen tapahtumiin ja esityksiin myös kuulijana ja katsojana. Opetus avartaa oppilaan käsitystä tanssin monimuotoisuudesta niin taiteena kuin kulttuurisena ja yhteiskunnallisena ilmiönä sekä tukee hänen kasvuaan sivistyneeksi, suvaitsevaksi ja jokaisen erilaisuutta kunnioittavaksi kansalaiseksi.

Tanssikoulun perusopinnot aloitetaan 7-8 v. lapsille elokuussa 2023. Oppilaalla on mahdollisuus saada taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän päättötodistus suoritettuaan hyväksytysti 500 oppituntia. Peruskurssien lisäksi lähiopetusta voidaan antaa myös lyhytkurssien, työpajojen ja leirien muodossa. Ryhmäkoko on 8-12 oppilasta. Kokoontumiset ovat kaudella 2023-2024 kaksi kertaa viikossa (ma baletti ja ti jazztanssi). Kurssimaksu suoritetaan yhdessä erässä syksyllä.