Opetustarjonta

opetustarjonta

Varhaisiän musiikkikasvatus

Varhaisiän musiikkikasvatusta annetaan musiikkileikkikoulussa ja soitinvalmennusopetuksessa.

Perus- ja syventävät opinnot

Perus- ja syventävissä opinnoissa oppilas opiskelee musiikkiopiston opetussuunnitelman mukaisesti solistista instrumenttia (soitin tai laulu), musiikin perusteita (teoria-säveltapailuaineet) sekä yhteismusiikkia. Lisäksi oppilas osallistuu esiintymistoimintaan. Aikuisosastolla oppilas opiskelee perusopintoja, ja voi jatkaa perusopintojen jälkeen syventäviin opintoihin.

Musiikkiopistossa opiskelu kaaviona:

Opintokaavio 2018.jpg


Solistinen instrumentti

on solistinen aine, jota opiskellaan koko opiskeluaika soitinvalmennuksessa, perusopinnoissa ja syventävissä opinnoissa. Opiskeluaika on perusopinnoissa korkeintaan yhdeksän vuotta, jona aikana oppilas opiskelee perusopintojen tasoja 1, 2 ja 3, ja laulussa tasoja 1 ja 2. Instrumenttivaihtoehtoja ovat mm. huilu, klarinetti, fagotti, saksofoni, vaskisoittimet mm. trumpetti, viulu, alttoviulu, sello, kontrabasso, laulu, lyömäsoittimet, piano, kitara, harmonikka. Syventävissä opinnoissa suoritetaan loputyö . Opiskeluaika syventävissä opinnoissa on korkeintaa neljä vuotta. Instrumenttiopintoihin integroidaan myös improvisointia.

Instrumentin opettajalla on ammattikorkeakoulussa, konservatoriossa tai Sibelius-Akatemiassa suoritettu solistisen linjan / instrumenttilinjan soitinkohtainen soitinpedagogin koulutus.

Soitinvalmennusopetus

Varhaisiän musiikkikasvatuksessa voidaan antaa eri soittimissa soitinvalmennusopetusta. Opiskelun voivat yleensä aloittaa soittimesta riippuen 4-8 vuotiaat, puhallinsoittimissa, kitarassa ja kontrabassossa myös 8-12 vuotiaat lapset. Oppilaat otetaan opetukseen pääsykokeiden perusteella. Koska soitinvalmennusopetus on varhaisiän musiikkikasvatusta, soitinvalmennusoppilaalla ei ole varsinaista musiikkiopiston oppilaspaikkaa. Valmennusopetusta annetaan korkeintaan neljän lukuvuoden ajan.
Pienryhmäopetuksen etuja pyritään hyödyntämään mahdollisuuksien mukaan ( mm. oppilaat oppivat toisiltaan, tottuvat soittamaan toisilleen, harjaantuvat sosiaalisuuteen). Soitinvalmennusopetuksessa hyvin menestynyt lapsi voidaan opettajan niin puoltaessa siirtää perusopintoihin ilman erillistä pääsykoetta, ja hän saa tällöin varsinaisen oppilaspaikan. Muussa tapauksessa lapsi voi siirtyä varsinaiseksi oppilaaksi pääsykokeen kautta.

Soitinvalmennusta annetaan mm. pienryhmissä, yksilöopetuksena, puhallinorkesteri- ja bändikoulussa.


Musiikin hahmotusaineet


Perusopinnoissa musiikin hahmotusaineita, joilla tarkoitetaan teoria-säveltapailuaineita, opiskellaan yleensä neljä vuotta. Opiskelu alkaa sinä lukuvuonna , jolloin oppilas täyttää 11 vuotta. Oppikursseja ovat musiikin perusteet 1, 2 ja 3 sekä yleisen musiikkitiedon perusopinot.

Syventävissä opinnoissa opiskellaan teoria-aineita kolme vuotta: Oppikursseja ovat säveltapailun, teorian, yleisen musiikkitiedon tai harmoniaopin kurssit.

Ulkopuolinen henkilö, joka ei ole musiikkiopiston oppilas, voi osallistua teoriaopetukseen seuraavilla ehdoilla:
-henkilö on pyrkinyt musiikkopistoon edellisen kevään pääsykokeissa ja haluaa aloittaa opinnot musiikkiopistossa
-henkilö on menestynyt pääsykokeissa niin hyvin, että hänellä on riittävät edellytykset osallistua opetukseen
-toisessa musiikkioppilaitoksessa pääainetta opiskeleva voi opiskella teoria-aineita ulkopuolisena, jos oppilaitoksen rehtorin kanssa on niin sovittu, ja ryhmässä on tilaa.
-teoriaryhmiin otetaan ulkopuolisia hyvin rajallinen määräYhteismusiikki


Yhteismusiikki on tärkeä osa musiikkiopisto-opiskelua. Yhteismusiikki tukee instrumentin opiskelua ja sen avulla opitaan niitä yhteismusiikin perustaitoja, joita tarvitaan, kun oppilas opiston jälkeen harrastaa musiikkia esim. orkestereissa. Piano-kitara- ja harmonikkaoppilailla yhteismusiikki on integroitu vapaan säestyksen opiskeluun. Orkesterisoitinoppilaat suorittavat yhteismusiikin pääasiassa orkestereissa tai muissa kokoonpanoissa. Yhteismusiikki alkaa opintojen alkuvaiheessa, kun oppilaalla on siihen riittävät edellytykset. Soitinvalmmennukseen kuuluvassa orkesteri- tai bändikoulussa orkesterisoitto alkaa heti opintojen alusta.Vapaa säestys pianon- kitaran- ja harmonikansoiton pääaineopinnoissa


Vapaa säestys on luovan ilmaisun yhdistämistä muusikon perustaitojen hallintaan. Ohjelmistona käytetään rytmi-, kansan-, ja taidemusiikkia sekä muuta eri käytännön tilanteissa tarvittavaa musiikkia. Musiikkiopisto antaa vapaan säestyksen perustaso 1 -opetusta kaikille perustason pianon, kitaran ja harmonikansoiton oppilaille. Vapaan säestyksen perusopintojen taso 1 suoritetaan pianossa, kitarassa ja harmonikassa perusopintojen aikana. Vapaa säestys tukee pääinstrumentin opintoja. Vapaan säestyksen perusopintojen tason 1 opettajana toimii oma soitonopettaja.

Pääaineena vapaa säestys (piano):
Opiskelija tutustuu rytmimusiikin eri tyyleihin ja improvisointiin, perehdytään kolmi - ja nelisointuihin, tyypillisiin sointukulkuihin ja komppeihin.Tavoitteena on, että opiskelija vapautuu nuottikuvaan sidotusta soittamisesta ja pystyy säestämään sointumerkeistä sekä korvakuulolta ilman sointumerkkejä.
Vapaan seästyksen pääaineeseen on pääsykoe. Edeltävät suoritukset: Pianon Pt2 / vastaavat taidot ja vapaan säestyksen Pt1


Oppilasarviointi

Oppilasarviointi on prosessi, jossa luotettavalla tavalla pyritään antamaan palautetta oppilaan saavuttamista tiedoista ja taidoista. Arvioinnin tulee olla kannustavaa, rakentavaa ja rehellistä sekä ohjata oppilasta oppimaan, itsearviointiin ja itsenäiseen tavoitteiden asettamiseen. Arviointia on opettajan oppilaalle antama jatkuva suullinen palaute, jossa kiinnitetään huomiota saavutettuihin tuloksiin, edistymiseen ja yksilöllisiin edellytyksiin. Arviointilautakunta antaa arvion tason suorituksesta. Arviointi on sanallista ja siinä kiinnitetään huomiota oppilaan edistymiseen suhteessa tavoitteisiin: oppimaan oppiminen ja harjoittelu, esittäminen, kuuntelu ja improvisointi.

Muutoksenhaku arvioinnissa

Oppilas voi kahden kuukauden kuluessa arvioinnista tiedon saatuaan pyytää arvioinnin suorittanutta opettajaa tai opettajia uusimaan arvioinnin. Jos oppilas on tyytymätön uuteen arviointiin tai ratkaisuun, jolla pyyntö on hylätty, oppilas voi pyytää oikaisua rehtorilta. Arvioinnin oikaisua koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla.

Opintojen hyväksilukeminen musiikkiopistossaMusiikkiopiston oppilas voi lukea hyväkseen musiikkiopiston rehtorin päätöksellä muualla suoritettuja opintoja, jos opintosuorituksesta on esittää musiikkioppilaitoksen todistus. Yleinen edellytys hyväksilukemiselle, että ulkopuolinen suoritus vastaa Salon musiikkiopiston vaatimustasoa.
Jos oppilaalla ei ole esittää musiikkioppilaitoksen tasossuoritustodistusta, hän saa jatkaa opintojaan suoraan sillä tasolla, joka parhaiten vastaa oppilaan taitotasoa ja seuraavaa tavoitetta. Arvion uuden oppilaan tieto- ja taitotasosta tekee ko. oppiaineen opettaja.
Oppilas voi anoa lukuvuoden alussa erillisellä anomuksella yhteismusiikkitoiminnan hyväksilukemista kuluvalle lukuvuodelle ulkopuolisella toiminnalla (esim. musiikkiyhdistykset, kansalaisopisto, lukio, musiikkiluokat, seurakunnat jne.). Päätöksen hyväksilukemisesta tekee musiikkiopiston rehtori opettajia kuultuaan. Haettaessa korvaavuutta ulkopuolisella toiminnalla yleisperiaate on, että korvaavan toiminnan tulee vastata opiston toimintaa ja että oppilaan poisjäänti opiston ryhmästä ei haittaa opiston yhteismusiikkitoiminnan toteuttamista.

Voit tutustua solistisiin pääaineisiin (soitin tai laulu) klikkaamalla alla:

puhallinorkesterikoulu

huilu

fagotti

viulu

sello

jousiorkesteri

laulu

kontrabasso

harmonikka

lyömäsoittimet

puhallinorkesteri