Varhaiserityiskasvatus

Varhaiskasvatuksessa työntekijät oppivat tuntemaan lapsen seuraamalla hänen toimintaansa. Jokaiselle lapselle laaditaan varhaiskasvatussuunnitelma, johon kirjataan lapsen yksilölliset kasvun ja oppimisen tavoitteet. Suunnitelma tehdään yhdessä vanhempien kanssa.

Kun lapsen huoltajilla tai varhaiskasvatuksentyöntekijöillä herää huoli lapsen kasvusta, kehityksestä tai oppimisesta, lähdetään yhteistyössä (esim. konsultoivat varhaiskasvatuksen erityisopettajat, terapeutit, neuvola) miettimään, millaista tukea lapsi tarvitsee. Tuki suunnitellaan osaksi lapsen varhaiskasvatuksen arkea.

Varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa noudatetaan kolmiportaisen tuen mallia. Erityisen tuen päätöksistä vastaa varhaiskasvatuksen esimies.

Varhaiskasvatuksen resursseja Salossa

Konsultoiva varhaiskasvatuksen erityisopettaja (kveo) toimii varhaiserityiskasvatuksen asiantuntijana tukea tarvitsevien lasten yksilöllisen kasvun, kehityksen, oppimisen sekä myönteisen minäkuvan vahvistamisessa yhdessä vanhempien ja henkilökunnan kanssa.

Varhaiskasvatuksessa työskentelee ryhmäkohtaisia tai lapsikohtaisia erityisavustajia. Erityisavustajien lapsiryhmiin sijoittumisen perusteena on lapsen tuen tarve ja asiantuntijalausunto.

Salossa toimii viisi integroitua erityisryhmää, joihin lapset valitaan asiantuntijalausuntojen perusteella. Nämä ryhmät ovat Palometsän, Mesikämmenen, Anisten, Metsärinteen ja Lampolan (Perniö) päiväkodeissa.

Integroitujen pienryhmien esite

Starttiluokan tehostettuun esiopetukseen pääsyn edellytyksenä on, että huoltajat ovat anoneet ja saaneet päätöksen lapsen myöhennetystä koulun aloittamisesta. Päätöksen saatuaan vanhemmat voivat ilmoittaa lapsensa esiopetukseen täyttämällä sähköisen esiopetukseen ilmoittautumisen.

Esi- ja perusopetuksen YTE-käsikirja