Kaavoituksen tasot ja prosessi

Kaavoitusta säätelevät maankäyttö- ja rakennuslaki (MRL) ja maankäyttö ja rakennusasetus (MRA) sekä valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet. Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet ovat valtioneuvoston ohjeita, jotka on otettava huomioon mm. maakuntakaavassa.

Kaavamuotoja on kolme:

Maakuntakaava

 • koskee useita kuntia
 • esittää maakunnan kannalta keskeiset asiat kuten taajama ja keskusta-alueet sekä liikenteen pääväylien ja seudullisten viheralueiden sijoittumisen.
 • ohjaa yleiskaavoitusta

maakuntakaava.jpg


Yleiskaava

 • valmistellaan Salon kaupunkisuunnittelussa
 • kattaa koko kunnan alueen tai vain kunnan osan (osayleiskaava)
 • osoittaa alueen pääkäyttötarkoitukset (asuminen, työpaikka, virkistys...)
 • yleispiirteinen eli esimerkiksi asumiseen varatut alueet sisältävät myös asuinalueen sisäiset puistot
 • ohjaa asemakaavoitusta

yk.jpg


Asemakaava

 • valmistellaan Salon kaupunkisuunnittelussa
 • kaava-alueen laajuus vaihtelee
 • määrittää mm. tontin käyttötarkoituksen, rakentamisen määrän, sijoituksen ja rakentamistavan
 • asemakaavan lisäksi osalle alueista on laadittu erityismääräyksiä (rakennustapaohjeita), joita tulee noudattaa

ak.jpg

Kaavaprosessi

Alla oleva kaavio kuvaa yksinkertaistetusti kaavan laatimisen eri vaiheet. Kaavion oikeassa reunassa on kerrottu, kuinka ja missä vaiheissa osalliset voivat vaikuttaa kaavaan. Kuulemisesta tiedotetaan tarkemmin kunkin kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa. Kaaviossa olevia termejä on selitetty kohdassa kaavoituskäsitteitä, josta löytyy myös toimintaohjeita esim. mielipiteen ja muistutuksen jättämiseen.

kaavoitusprosessi_2017.jpg

Vaikutuksiltaan vähäiset asemakaavamuutokset ovat ehdotusvaiheessa nähtävillä vain 14 päivää. Hyväksymisvaiheessa kaavan hyväksyy kaupunginhallitus.

Kaupunkikehityslautakunnan sekä kaupunginhallituksen päätökset löytyvät kohdasta Kaupunki ja hallinto, esityslistat ja pöytäkirjat

Tiettyä tonttia tai rakennuspaikkaa koskevan kaavaotteen sekä asemapiirustuksen laatimisessa tarvittavan kartta-aineiston voi tilata kiinteistö- ja mittauspalveluista . Kaavaote ja kartta-aineisto ovat maksullisia.