Tupakkavalvonta ja nikotiinikorvaus-
valmisteet

Tupakkatuotteiden ja nikotiininesteiden myynti

Tupakkalain (549/2016) tavoitteena on ihmisille myrkyllisiä aineita sisältävien ja riippuvuutta aiheuttavien tupakkatuotteiden ja muiden nikotiinipitoisten tuotteiden käytön loppuminen.

Tupakkalaissa säädetään toimenpiteistä, joilla:

  • ehkäistään tupakkatuotteiden käytön aloittamista ja nikotiiniriippuvuuden syntymistä
  • edistetään tupakkatuotteiden ja vastaavien tuotteiden käytön lopettamista ja
  • suojellaan väestöä altistumiselta tupakkatuotteiden ja vastaavien tuotteiden savulle.

Kunta valvoo tupakkalain ja sen nojalla annettujen säännösten toteutumista alueellaan. Myyntiä valvotaan myyntipaikkoihin tehtävillä tarkastuksilla. Kuntien tehtävät sisältävät muun muassa tupakkatuotteiden ja nikotiininesteiden vähittäismyyntilupien sekä tukkumyynti-ilmoitusten käsittelyn.

Tupakkatuotteiden ja nikotiininesteiden vähittäismyynti on luvanvaraista ja tukkumyynti ilmoituksen varaista toimintaa. Vähittäismyyntilupaa haetaan myyntipaikan sijaintikunnalta tai liikennevälineiden osalta toiminnanharjoittajan kotikunnalta. Myös tukkumyynti-ilmoitus tehdään myyntipaikan sijaintikunnalle. Muiden tupakkalain alaisten tuotteiden, kuten esimerkiksi tupakointivälineiden tai tupakan vastikkeiden, myyntiin ei tarvita myyntilupaa. Niiden myynnissä on kuitenkin huomioitava tupakkalain sääntely esimerkiksi omavalvonnan ja markkinointikiellon suhteen. Myyntilupa haetaan myyntipaikkakohtaisesti. Luvan myöntämisen ehtona on selvitys tupakkatuotteiden ja -välineiden sekä nikotiininesteiden sijoittelusta myyntipisteessä sekä toimijan laatima omavalvontasuunnitelma, jolla varmistetaan myynnin säännöstenmukaisuus.

Vähittäismyyntilupaa haetaan sähköisen asiointipalvelun kautta, josta hakemus ohjautuu paikallisen viranomaisen käsiteltäväksi. Valviran internet-sivuilla on ohjeita vähittäismyyntiluvan hakemiseen ja vähittäismyyntiin. Mikäli toimijalla ei ole mahdollisuutta sähköisen hakemuksen tekemiseen, tarvittavat hakemuslomakkeet voi pyytää terveystarkastajalta.

Hakemusten käsittelystä peritään Salon kaupungin ympäristöterveydenhuollon maksutaksan mukainen maksu. Tupakan- ja nikotiininesteiden vähittäismyyntiluvan haltijoilta peritään vuosittainen valvontamaksu. Salon kaupungin ympäristöterveydenhuollon maksutaksa on uudistettu tupakkatuotteiden vähittäismyynnistä perittävien maksujen osalta. Kaupunginvaltuuston 22.5.2017 vahvistaman taksan mukainen myyntipistekohtainen valvontamaksu on 100 e/myyntipiste.


Valvira ja kunnat pitävät lupa- ja ilmoitusasioiden käsittelyä, valvontaa ja tilastointia varten julkista rekisteriä elinkeinonharjoittajista, joille on myönnetty tupakkalain alaisten tuotteiden vähittäismyyntilupa tai jotka ovat tehneet tukkumyynti-ilmoituksen tupakkalain alaisten tuotteiden myynnistä. Luvan saaneen elinkeinonharjoittajan on ilmoitettava kunnalle, jos lupahakemuksessa ilmoitetut tiedot muuttuvat tai myynti lopetetaan.

Nikotiinikorvausvalmisteiden myynti

Kunnan tehtäviin kuuluu lääkelain (395/1987) mukaisesti nikotiinivalmisteiden myyntiin ja valvontaan liittyvät asiat. Nikotiinivalmisteita saa myydä apteekkien lisäksi tupakkaa myyvissä vähittäiskaupoissa, kioskeissa ja huoltoasemilla sekä ravitsemisliikkeissä. Myynti edellyttää myyntipaikan sijaintikunnan myöntämää vähittäismyyntilupaa.
Myyntiluvan saaminen edellyttää, että

  • elinkeinonharjoittajalla on nikotiinivalmisteiden myynnin omavalvontasuunnitelma ja omavalvontasuunnitelmaa toteutetaan,
  • valmisteita myydään ainoastaan 18 vuotta täyttäneille,
  • myyjä voi valvoa ostotilannetta ja
  • valmisteita ei myydä automaattisista myyntilaitteista.


Nikotiinivalmisteiden myyntiluvan käsittelystä peritään Salon kaupungin ympäristöterveydenhuollon maksutaksan mukainen maksu. Lisäksi myyntiluvan haltijalta peritään myynnin valvonnasta ja valvontaan liittyvistä toimenpiteistä vuosittainen myyntipistekohtainen valvontamaksu.

Tupakoinnin valvonta

Kunnan terveystarkastajat valvovat alueellaan valvontaohjelman mukaisesti tupakkalain ja sen nojalla annettujen säännösten noudattamista mm. julkisissa tiloissa, perhepäivähoitokotien, päiväkotien, oppilaitosten sisä- ja ulkotiloissa, yleisten kulkuneuvojen sisätiloissa sekä asunto-osakeyhtiön yhteisissä ja yleisissä sisätiloissa.

Jos elinkeinonharjoittaja sallii tupakoinnin ravitsemisliikkeensä ulkona olevassa tarjoilutilassa tai muualla hallinnassaan olevalla ulkoalueella, hänen on huolehdittava, ettei tupakansavu kulkeudu sieltä avoimen ikkunan, oven, muun aukon tai ilmanvaihdon kautta ravitsemisliikkeen sisätiloihin.

Asunto-osakeyhtiö tai muu asuinyhteisö voi kieltää tupakoinnin hallitsemallaan yhteisellä ulkoalueella rakennuksen ilmanottoaukkojen läheisyydessä, lasten leikkialueella ja yhteisillä parvekkeilla.