Ylhäistentien eteläosa

Hyväksymisvaihe

Kaava on lainvoimainen, voimaantulopäivä 28.3.2020.

Kaupunginhallitus hyväksyi kaavan 3.2.2020 § 30.

Kaavakartta 10.10.2019, tark. 16.1.2020 (pdf 0.33 Mt)
Selostus 10.10.2019, tark. 16.1.2020 (pdf 0.56 Mt)
Selostuksen liitteet, tark.16.1.2020 (pdf 2.83 Mt)

Ehdotusvaihe

Asemakaavaehdotus oli MRA 27 §:n nojalla virallisesti nähtävillä 2.1.-15.1.2020 välisen ajan Halikon virastotalolla, Hornintie 2-4.

Kaupunginhallitus 4.11.2019 § 420.

Kaavaehdotus 10.10.2019 (0.33 Mt)
Selostus 10.10.2019 (0.47 Mt)
Selostuksen liitteet (3.87 Mt)

Aloitus- ja laatimisvaihe

Asemakaava on päätetty käynnistää kaupunginhallituksen päätöksellä 12.2.2019 (kaavoituskatsauksen hyväksymispäätös).

Kaava-alue sijaitsee Sirkkulan kaupunginosassa. Kaava-alueeseen kuuluu Ylhäistentien eteläosa ja Perniöntien (kantatie 52) aluetta edellä mainittujen teiden eritasoristeyksen kohdalla.
Asemakaavan tekeminen perustuu Varsinais-Suomen ELY-keskuksen ja kaupungin väliseen sopimukseen. Osa Ylhäistentiestä on nykyisellään asemakaavan mukaista katua. Tien eteläosa on yleistä maantietä, jonka ylläpito on ollut ELY-keskuksen vastuulla. ELY-keskus teki sopimuksen perusteella Ylhäistentien eteläosan kunnostustyöt vuonna 2018. Kaupunki puolestaan sitoutui tekemään asemakaavan, jossa yleinen maantie osoitetaan kaduksi. Jatkossa kaupunki vastaa Ylhäistentien hoidosta.

Asemakaava on luonteeltaan tekninen ja vaikutuksiltaan vähäinen. Osallisia ovat kaupunki ja ELY-keskus sekä kaava-alueen naapureina olevat yksityiset maanomistajat. Muutoksen vähäisyyden ja osallisten pienen määrän vuoksi asemakaavan vireille tulosta ja laatimisvaiheen kuulemisesta ilmoitettiin osallisille kirjeellä 1.10.2019.