Poikkeamispäätös ja suunnittelutarveratkaisu

Rakentaminen asemakaavasta poikkeavalla tavalla

Mikäli rakennushanke poikkeaa tontilla voimassa olevasta asemakaavasta, kannattaa ennen rakennusluvan hakemista kysyä kaupunkisuunnittelun kannanottoa asiaan. Helpoimmin ohjausta saa lähettämällä sähköpostilla luonnokset pdf-tiedostomuodossa sekä lyhyen selvityksen poikkeuksista alueen vastuusuunnittelijalle, ks. yhteystiedot ja asiakaspalvelu.

Kaavasta poikkeava rakentaminen saattaa vaatia erillisen poikkeamisluvan hakemista. Poikkeamista voi hakea maankäyttö- ja rakennuslaissa säädetyistä tai sen nojalla annetuista rakentamista tai muuta toimenpidettä koskevista säännöksistä, määräyksistä, kielloista ja muista rajoituksista (maankäyttö- ja rakennuslaki 171 §).

Rakentaminen asemakaavoittamattomalle alueelle

Kunta ohjaa rakentamista myös niillä alueilla, joilla ei ole asemakaavaa. Ohjaus perustuu silloin joko maakuntakaavaan tai useimmiten yleiskaavoihin ja rakennusjärjestyksen määräyksiin. Haja-asutusalueella rakentaminen saattaa vaatia erillisen suunnittelutarveratkaisun hakemista.

Suunnittelutarvealueeksi kutsutaan haja-asutusaluetta, jolla kasvaneen rakentamispaineen vuoksi on syytä ryhtyä rakentamaan esimerkiksi teitä, vesijohtoja tai viemäriä (maankäyttö- ja rakennuslaki 16 §). Alue voi olla suunnittelutarvealue suoraan maankäyttö- ja rakennuslain nojalla tai yleiskaavojen ja rakennusjärjestyksen määräyksien mukaan. Salon rakennusjärjestykseen määritetyt suunnittelutarvealueet löytyvät Salon karttapalvelusta.

Suunnittelutarvealueen ohella myös yksittäinen rakennushanke voi ympäristövaikutustensa merkittävyyden vuoksi edellyttää tavanomaista rakennuslupamenettelyä laajempaa harkintaa (suunnittelutarveratkaisua). Suunnittelutarveratkaisussa otetaan kantaa siihen, voiko rakennuspaikalle rakentaa ilman oikeusvaikutteista asemakaavaa. Myönteisen suunnittelutarveratkaisun jälkeen hakijan on erikseen haettava rakennuslupaa.

Rakentaminen ranta-alueille

Rakentaminen ranta-alueelle edellyttää oikeusvaikutteista kaavaa (asemakaavaa tai sellaista oikeusvaikutteista yleiskaavaa, jossa on erityisesti määrätty yleiskaavan tai sen osan käyttämisestä rakennusluvan myöntämisen perusteena). Mikäli em. kaavaa ei alueella ole, edellyttää rakentaminen poikkeamispäätöstä.

Poikkeamispäätöstä ei kuitenkaan tarvita:

- maa- ja metsätalouden tai kalatalouden harjoittamista varten tarpeellista rakentamista varten
- maanpuolustuksen tai rajavalvonnan tarpeisiin tapahtuvaa rakentamista varten
- merenkulun tarpeisiin tapahtuvaa rakentamista varten
- olemassa olevan asuinrakennuksen kanssa samaan pihapiiriin kuuluvan talousrakennuksen rakentamista varten eikä
- olemassa olevan asuinrakennuksen korjaamista tai vähäistä laajentamista varten

Kuva 027.jpg
© Kaupunkisuunnittelu

Poikkeamispäätös ja suunnittelutarveratkaisu

1. Hakeminen

Poikkeamispäätöstä ja suunnittelutarveratkaisua haetaan lomakkeella, joka palautetaan kaupunkisuunnitteluun. Rakennuspaikan haltija allekirjoittaa hakemuksen.

Hakemuksen liitteiksi tarvitaan:

- asemapiirros, josta ilmenee sekä olemassa olevat että suunnitellut rakennukset tai rakentamistoimenpiteet rakennuspaikalla
- selvitys naapurien kuulemisesta (hakulomakkeen sivu 4). Myös kunta voi hoitaa naapurien kuulemisen ja tarvittavien lausuntojen hankkimisen. Tällöin hakijalta veloitetaan kuulemisen kustannukset.
- selvitys rakennuspaikan hallinnasta tarvitaan, jos hakija ei ole kiinteistön omistaja (omistusoikeutta ei ole kirjattu lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriin).

Hakemuksessa on esitettävä arvio poikkeamista koskevan hankkeen keskeisistä vaikutuksista sekä hakemuksen perustelut.


2. Hakemuksen käsittely ja päätöksenteko

Poikkeamishakemukset ja suunnittelutarveratkaisut valmistellaan kaupunkisuunnittelussa.

Suunnittelutarveratkaisuista päättää kaupunkikehityslautakunta. Poikkeamisesta päättää kaupunkikehityslautakunta tai kaupunginhallitus. Päätökset löytyvät kohdasta esityslistat ja pöytäkirjat.

Rakennusvalvonta voi rakennusluvan yhteydessä myöntää poikkeuksen rakennusjärjestyksen määräyksiin rakennuspaikan vähimmäiskoosta tai rakentamisen määrästä tai etäisyyksistä ranta-alueella, mikäli ne eivät vaikeuta kaavoitusta. Ennen poikkeuksen ratkaisemista kaupunkisuunnittelu antaa tarvittaessa asiasta lausunnon.


3. Päätös ja siitä perittävät maksut

Päätös poikkeamishakemukseen annetaan kirjallisesti julkipanon jälkeen ja toimitetaan postitse hakijalle. Päätös perustellaan ja siihen voidaan liittää ehtoja. Hakijan on haettava rakennuslupaa poikkeamispäätöksessä määrätyn ajan kuluessa (enintään 2 vuotta). Poikkeamispäätös tai suunnittelutarveratkaisu ei itsessään anna oikeutta rakennustöiden aloittamiseen.

Päätöksistä peritään maksu Salon kaupunkikehityslautakunnan hyväksymän taksan mukaisesti.


4. Muutoksenhaku poikkeamispäätökseen

Poikkeamista koskevasta päätöksestä on mahdollisuus valittaa hallinto-oikeudelle, jonka tuomiopiirissä hakemuksen tarkoittama alue sijaitsee. Valitusaika on 30 päivää päätöksen antopäivästä.

Maankäyttö- ja rakennuslaki 190 § ja 193 §