Viemärilaitostietoa


Ympäristönsuojelu alkaa jätevesien puhdistamisesta

 • Jätevesien puhdistaminen ennen niiden laskemista vesistöön perustuu lakiin ja erilaisiin määräyksiin. Lupaviranomainen määrittelee hakemusten perusteella millaisilla puhdistusvaatimuksilla kunnan viemärilaitos voi johtaa jätevetensä vesistöön.
 • Lupa on voimassa vain tietyn ajan ja se joudutaan uusimaan 5 - 10 vuoden välein. Lupaehdot noudattavat tiettyä valtakunnallista linjaa. Vaatimukset ovat kiristyneet vuosien varrella huomattavasti.
 • Jätevesikuormitukset aiheuttavat vesistössä rehevöitymistä, happikatoa, terveysriskejä, esteettistä haittaa, likaantumista jne. Huonosti toimiva viemäriputkisto voi aiheuttaa kiinteistössä tulvimista ja sen seurauksena vakavia vaurioita rakennuksissa. Kiinteistöön jäänyt jätevesi voi olla terveysriski.

joutsenet
Kuva: Pasi Laasonen


Viemärilaitoksen rakenne ja toiminta

 • Viemärilaitoksen rakenne muodostuu viemäriputkista, vettä eteenpäin siirtävistä pumppaamoista ja putkiston päässä olevista jätevedenpuhdistamoista.
 • Salon kaupungin alueella on kuusi erillistä viemäröintialuetta, joilla on omat jätevedenpuhdistamot. Alueilla oli vuonna 2018 yhteensä jätevesiviemäriä 545,6 kilometriä, sadevesiviemäriä 189,4 kilometriä ja sekaviemäriä 2,9 kilometriä. Jätevesipumppaamoita oli yhteensä 166 kappaletta.
 • Jätevesien laskemiselle vesistöön tarvitaan lupa. Kunnat hakevat ympäristöluvat ympäristölupavirastolta, joka myöntää luvat tietyillä ehdoilla.
 • Ympäristökeskukset ja paikalliset ympäristöviranomaiset tarkkailevat viemärilaitoksen toimintaa hyväksyttyjen tarkkailuohjelmien mukaisesti. Kaikilla Salon kaupungin kuudella jätevedenpuhdistamolla on hyväksytyt ympäristöluvat ja tarkkailuohjelmat.
 • Yli 90 % Salon kaupungin viemäriverkoston piirissä olevien kiinteistöjen jätevesistä käsitellään keskusjätevedenpuhdistamolla Satamakadulla. Keskusjätevedenpuhdistamolla käsitellään kaikki jätevedenpuhdistusprosessista poistettavat lietteet myös aluejätevedenpuhdistamoiden toiminnassa syntyvät lietteet.
 • Lietteet stabiloidaan mädättämössä, kuivataan koneellisesti lingolla ja vanhenetaan kaksi vuotta keskusjätevedenpuhdistamon alueella. Lietteestä tehdään lopuksi hyvää puhdistamomultaa sekoittamalla siihen turvetta ja hiekkaa. Suurin käyttäjä mullalle on Salon kaupungin Teknisen viraston Viheralueyksikkö. Evira on antanut laitoshyväksynnän mullan valmistukselle.
 • Tavoitteena on johtaa kaikki pienempien viemäröintialueiden jätevedet keskusjätevedenpuhdistamolle. Siirtoviemäreitä rakennetaan vuosittain valtuuston myöntämien rahojen mukaisesti.

  Liikelaitos Salon Veden viemärilaitos toimii vain kaupunginvaltuuston päättämällä toiminta-alueella, joka on yleensä asemakaava-alue. Vesihuoltolain mukaista toiminta-aluetta nykyisessä Salon kaupungissa ollaan valmistelemassa. Kaupunginvaltuusto päättää asiasta lähiaikoina.