Ruoppauksesta tehtävä ilmoitus tai haettava lupa

Ruoppaus on pehmeiden massojen koneellista poistamista vesistöstä. Vesilaki (587/2011) määrää, että massamäärältään alle 500 m3:n ruoppaushankkeista on tehtävä ilmoitus valtion valvontaviranomaiselle vähintään 30 vrk ennen töiden aloittamista. Kun vesialue on yhteistä ja osakaskunta on järjestäytynyt, ilmoitus tehdään osakaskunnan toimihenkilölle. Mikäli osakaskunta ei ole järjestäytynyt, ilmoitus toimitetaan kaikille tiedossa oleville osakkaille.

Valtion valvontaviranomaisena, jolle ilmoitus tehdään, toimii Salon alueella Varsinais-Suomen ELY-keskus. Sähköinen ilmoituslomake löytyy verkkopalvelusta. Ruoppausasioista voi tiedustella myös kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselta. ELY-keskus toimittaa ruoppausilmoituksen tiedoksi kuntaan. Valvontaviranomaiset tekevät kiinteää yhteistyötä vesilain mukaisissa asioissa.

Ruoppauskohteen sijaitessa luonnonsuojelu- tai Natura-alueella ELY-keskus ottaa kantaa toteuttamisen edellytyksiin. Hankkeen toteutuksessa suojelualueella on erityisesti kiinnitettävä huomiota ruoppausmassojen läjitykseen ja toteutuksen ajankohtaan.

Kun ruoppauksesta aiheutuu merkittävä muutos vesistössä tai aina kun ruoppausmassamäärä ylittää 500 m3, on hankkeella oltava aluehallintoviraston myöntämä lupa.

Rannassa tehtävissä töissä on huomioitava myös maankäyttö- ja rakennuslain säädökset. Mahdollisen toimenpide- ja maisematyöluvan tarve onkin hyvä selvittää kunnan rakennusvalvontaviranomaiselta ennen toteutukseen ryhtymistä. Hankkeen suunnitteluvaiheessa on hyvä keskustella myös rajanaapureiden kanssa.

Massat maalle

Massojen läjitys on tärkeä osa toimenpidettä. Läjitys on tehtävä maalle ympäristöön sopivalla tavalla. Jos läjitys ei ole mahdollista omalle kiinteistölle, tarvitaan aina maanomistajan suostumus muualle läjittämiseen, myös lunastamattomien vesijättömaiden osalta. Vesialueelle ei saa läjittää massoja, tämä koskee myös ruovikoita. Massoja ei saa valua vesistöön läjityksen jälkeen, joten vedenkorkeuden vaihtelut on otettava huomioon. Maalle nostetut massat rumentavat maisemaa ja siksi läjitysalueen maisemointi on tehtävä viimeistään vuoden kuluttua ruoppaustyöstä.

Ruoppausta on vältettävä parhaimpaan virkistyskäyttöaikaan 1.6. - 15.8.

Ruoppauksesta aiheutuu haittaa sekä luonnolle että virkistyskäytölle. Ruoppaus samentaa vesiä työn aikana. Ruoppauksen aikana pohjasta vapautuu ravinteita ja pohja tuhoutuu ruoppauskohdasta täysin. Ruoppaustyö häiritsee lintuja ja toisia virkistyskäyttäjiä. Ruoppausta on lisäksi vältettävä kalojen kutuaikoina. Kalat kutevat eri vuodenaikoina. Suojelualueilla, Natura-alueilla ja muilla linnuston kannalta merkittävillä alueilla työaika on 16.8. - 31.3.

Viitannummen rantaniittyä ruoppaus.jpg
Kuva Jouni Tittonen