Omavalvonta

Elintarvikealan toimija vastaa siitä, että hänen valmistamansa, myymänsä, tarjoilemansa ja muutoin käsittelemänsä elintarvikkeet ovat turvallisia eikä kuluttajia johdeta harhaan.

Omavalvonta on elintarvikealan toimijan (elintarvikealan yrittäjän) laatima oma järjestelmä, jolla toimija pyrkii varmistamaan, että elintarvike, alkutuotantopaikka ja elintarvikehuoneisto sekä siellä harjoitettava toiminta täyttävät niille elintarvikemääräyksissä asetetut vaatimukset. Omavalvontaan sisältyy ajantasainen omavalvontasuunnitelma (alkutuotannossa omavalvonnan kuvaus), sen toteutus sekä toteutukseen liittyvä kirjanpito.

Valvontaviranomainen valvoo valvontakäyntien yhteydessä omavalvonnan toteuttamista. Tarvittaessa valvontaviranomainen antaa elintarvikealan toimijalle tarpeellisia ohjeita ja kehotuksia omavalvonnan toimivuuden varmistamiseksi.

Osa elintarviketoimialoista on laatinut omia hyvän käytännön ohjeita, jotka Evira on arvioinut. Toimija voi käyttää itse laatimansa omavalvontasuunnitelman sijaan oman toimialansa laatimia hyvän käytännön ohjeita.

Omavalvontajärjestelmä koostuu tukijärjestelmästä ja tarvittaessa HACCP:n mukaisista vaarojen hallintakeinoista. Tukijärjestelmä koostuu erillisistä ohjelmista. Tukijärjestelmän sisältö vaihtelee toiminnan luonteesta riippuen, se voi sisältää esimerkiksi tilojen puhtaanapitoon, haittaeläinten torjuntaan ja jätteiden käsittelyyn liittyvää ohjeistusta. Jos vaaroja arvioitaessa todetaan, että tietty työvaihe täyttää kriittisen hallintapisteen kriteerit eikä kyseistä vaaraa hallita enää myöhemmissä työvaiheissa, sovelletaan tämän työvaiheen hallintaan kaikkia seitsemää HACCP-periaatetta.

Yleensä ilmoitetuissa elintarvikehuoneistossa ei tarvitse soveltaa HACCP-järjestelmää, vaan tukijärjestelmän mukaiset valvontatoimet riittävät. Hyväksyttyjen elintarvikehuoneistojen omavalvontasuunnitelman tulee sisältää HACCP-järjestelmä.

Elintarviketeollisuusliitto on laatinut yhteistyössä Eviran kanssa ohjeita HACCP-periaatteen soveltamisesta.


.