Valvonnan suunnitelmallisuus

Ympäristönsuojeluun liittyvän valvonnan tavoitteena on ympäristön pilaantumisen ehkäiseminen ja jo tapahtuneesta pilaantumisesta aiheutuneiden haittojen korjaaminen. Lisäksi valvonnan tavoitteena on jätteistä ja jätehuollosta aiheutuneiden haittojen ehkäiseminen ja jätteiden hyötykäytön edistäminen. Valvonnan kohteina ovat mm. ympäristönsuojelulain nojalla lupa- ja ilmoitusvelvolliset laitokset ja toiminnat, muu teollinen toiminta, rakentamisen meluntorjunta ja jätehuolto sekä vesilain ja vesihuoltolain mukaiset valvontakohteet. Valvonnassa seurataan ja tarvittaessa hallinnollisia keinoja käyttäen huolehditaan siitä, että päästöjä pinta- ja pohjavesiin, ilmaan ja maaperään ehkäistään sekä edistetään meluntorjuntaa, vähennetään haitallisten aineiden käyttöä ja huolehditaan, että jätteiden keräys, kuljetus ja käsittely toimivat lainsäädännön edellyttämällä tavalla. Valvonnalla ja tarkastuksilla välitetään tietoa lainsäädännön vaatimuksista, toiminnan ympäristövaikutuksista ja ympäristön pilaantumisherkkyydestä. Valvontatoiminnassa pyritään keskittymään ympäristövaikutuksiltaan merkittäviin tehtäviin.

Akuutteihin valvontatapauksiin kuten ympäristövahinkoihin, häiriötilanteisiin ja -ilmoituksiin sekä havaittuihin tai epäiltyihin lainvastaisiin tekoihin reagoidaan joutuisasti.

Ympäristönsuojelulain (527/2014) mukaan valvontasuunnitelma on jatkossa kunnille pakollinen ja ehtona valvontamaksujen perimisille. Ensisijainen tarkastusvastuu on toimivaltaisella lupaviranomaisella. Valvontaviranomainen voi tehdä tarkastuksia myös ensisijaisen valvontaviranomaisen vastuulle kuuluvan toiminnan osalta. Sen vuoksi valvontaviranomaisten tulisi olla riittävässä yhteistyössä ja tehdä tarvittaessa tarkastuksia yhdessä.

Valvontasuunnitelma

Rakennus- ja ympäristölautakunta on hyväksynyt 8.3.2017 § 33 Salon kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen valvontasuunnitelman vuosille 2017 - 2020.

Valvontaohjelma

Valvontaohjelmassa on tiedot valvottavista kohteista ja niihin kohdistettavista säännöllisistä valvontatoimista. Rakennus- ja ympäristölautakunta on hyväksynyt 12.12.2018 § 163 Salon kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen valvontaohjelman vuodelle 2019.