Ympäristönsuojelulain mukaiset ilmoitukset

Koeluonteinen toiminta

Ympäristönsuojelulain (527/2014) 119 §:n mukaisesti toiminnanharjoittajan on tehtävä toimivaltaiselle ympäristönsuojeluviranomaiselle kirjallinen ilmoitus koeluonteisesta toiminnasta, josta aiheutuu päästöjä tai jätteitä tai sillä muutoin on oleellista vaikutusta ympäristöön. Koeluonteisen toiminnan tarkoituksena on kokeilla raaka- tai polttoainetta, valmistus- tai polttomenetelmää tai puhdistuslaitetta taikka hyödyntää tai käsitellä jätettä laitos- tai ammattimaisesti tällaisen toiminnan vaikutusten, käyttökelpoisuuden tai muun näihin rinnastettavan seikan selvittämiseksi. Ympäristönsuojelulain 31 §:n mukaan ympäristölupaa ei tarvita koeluonteiseen lyhytaikaiseen toimintaan.

Ilmoitus tehdään toimivaltaiselle ympäristönsuojeluviranomaiselle viimeistään 30 vuorokautta ennen koeluonteisen toiminnan aloittamista. Ennen ilmoituksen tekemistä on hyvä ottaa yhteyttä asiassa kunnan ympäristönsuojeluviranomaiseen sen selvittämiseksi, voiko koeluonteiseksi tarkoitettua toimintaa harjoittaa ilmoituksen perusteella vai onko toimintaan mahdollisesti haettava ympäristölupa. Tällöin tarkistetaan myös viranomaisen toimivaltaisuus. Asian käsittelee se lupaviranomainen, jonka toimivaltaan laitos tai toiminta ympäristönsuojelulain ja -asetuksen nojalla kuuluu.

Päätöksessä voidaan antaa määräyksiä ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi. Ilmoitus koetoiminnasta voidaan jättää hyväksymättä, mikäli yleiselle tai yksityiselle edulle aiheutuvia huomattavia haittoja ei voida määräyksillä riittävästi vähentää.

Koeilmoituslomake ja täyttöohjeet

Lisätietoa
ympäristönsuojelupäällikkö Heidi Veck 02 778 7800
Asiakirjat kirjaamoon muut yhteydenotot

Melu

Ympäristönsuojelulain (527/2014) 118 §:n mukaisesti toiminnanharjoittajan on tehtävä kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle kirjallinen ilmoitus tilapäistä melua tai tärinää aiheuttavasta toimenpiteestä tai tapahtumasta. Näitä ovat mm. rakentaminen ja yleisötilaisuus, jos melun tai tärinän on syytä olettaa olevan erityisen häiritsevää.

Jos hanke toteutetaan usean kunnan alueella, ilmoitus tehdään sille elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle, jonka toimialueella melu tai tärinä pääasiallisesti ilmenee.

Ilmoitusta ei tarvitse tehdä ympäristölupaa edellyttävästä toiminnasta, yksityishenkilön talouteen liittyvästä toiminnasta, puolustusvoimien toiminnasta eikä sellaisesta tilapäisestä toiminnasta, josta kunta on antanut ympäristönsuojelumääräykset ympäristönsuojelulain 202 §:n nojalla ja samalla määrännyt, ettei ilmoitusvelvollisuutta ole.

Ilmoitus on tehtävä hyvissä ajoin ennen toimenpiteeseen ryhtymistä tai toiminnan aloittamista, kuitenkin viimeistään 30 vuorokautta ennen tätä ajankohtaa.

Melu- ja tärinäilmoituslomake ja täyttöohjeet

Lisätietoa
ympäristönsuojelutarkastaja Pilvi Virolainen 02 778 7806
Asiakirjat kirjaamoon muut yhteydenotot

Junttaus.jpg
Uuden kaupungintalon paalutus. Kuva Arto Mäkinen

Poikkeuksellinen tilanne

Poikkeus- ja häiriötilanteita ovat ympäristönsuojelulain (527/2014) 120 ja 123 §:ssä kuvatut normaalista toiminnasta poikkeavat, ennalta arvaamattomat ja yllätykselliset tilanteet, joissa sekä muussa että luvanvaraisessa tai rekisteröitävässä toiminnassa aiheutuu päästöjä tai syntyy jätettä siten, että siitä seuraa

  1. tilanne, jonka vuoksi ympäristöluvan tai toimintaa koskevan valtioneuvoston asetuksen vaatimuksia ei voida noudattaa tai
  2. tilanne, jossa voi aiheutua välitöntä ja ilmeistä ympäristön pilaantumisen vaaraa tai jätteen määrän tai ominaisuuksien tavanomaisesta poikkeavia toimia jätehuollossa.

Tällaisia tilanteita ovat

  • yllättävät onnettomuudet, esim. tulipalot, räjähdykset, öljy- ja kaasuvuodot
  • ennakoimattomat häiriötilanteet, esim. yllättävät prosessihäiriöt ja ylivuodot sekä laitteiden ja rakenteiden rikkoutumiset sekä
  • muut vastaavat itse toiminnasta riippumattomat poikkeukselliset syyt tai
  • rakennelman ja laitteen purkamiset.

Toiminnasta vastaavan tai jätteen haltijan on ilmoitettava tapahtuneesta viipymättä kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle tai valtion valvontaviranomaiselle, jos valtion ympäristölupaviranomainen myöntää toimintaan ympäristöluvan, tai 116 §:n 2 momentin mukainen ilmoitus on tehty valtion valvontaviranomaiselle.

Lisätietoa
ympäristönsuojelupäällikkö Heidi Veck 02 778 7800
Asiakirjat kirjaamoon muut yhteydenotot