Hyppää sisältöön

Kokonaisvaltainen kaupunkivesien riskienhallinta Salossa –KaVeRi-hanke

Vuoden 2024 alussa käynnistyi koko kaupungin yhteinen hanke kaupunkivesien riskienhallinnan kehittämiseksi. KaVeRi-hanke toteutetaan 1.1.2024–31.5.2025 ja vetovastuu hankkeesta on Salon Vedellä. Ympäristöministeriö on rahoittanut hanketta 87 600 eurolla Ahti-ohjelmasta (2023–2027). Vesien tilan parantamisen tavoitteena hallituskaudella 2023-2027 on saada ravinnekuormitus kuriin, maan rakenne kuntoon, haitta-aineet hallintaan sekä resurssit talteen ja käyttöön. Hallitusohjelmassa painotetaan erityisesti Saaristomeren valuma-alueella tehtäviä toimia. Toimilla pyritään Itämeren ja sisävesien hyvään tilaan. Lähivesistöjen tilasta huolehtiminen on myös Salon kaupungin tavoitteena kaupunkistrategiassa 2030.

Miksi kaupunkivesien riskienhallinnan kehittämiselle on tarvetta?

  • Salon viemäriverkoston vuotovesien osuus on suuri ja jätevedenpuhdistamoille päätyy paljon sinne kuulumattomia vesiä, lähinnä sade- ja sulamisvesiä. Viemäreihin sisään vuotavat vedet kuormittavat määrällisesti puhdistamoiden kapasiteettia ja heikentävät puhdistamoiden biologisia puhdistusprosesseja kylmyytensä takia. Vuotovesiä vähentämällä varmistetaan jätevesien tehokas puhdistus ja vähennetään puhdistamoilta vesistöihin päätyvää kuormitusta.
  • Salon jätevesiverkosto on hyvin laaja ja jätevesipumppaamoita on paljon. Pumppaamoille on tarpeen tehdä riskitarkastelu, jotta varotoimenpiteet voidaan priorisoida oikein.
  • Muuttuva ilmasto edellyttää hulevesien hallinnan käytäntöjen kehittämistä kaupungin maankäytön suunnittelussa ja kaavoituksessa. Hulevesitulviin ja hulevesien mukana kulkeutuvien haitallisten aineiden hallintaan on tarpeen varautua muun muassa lisääntyvien rankkasateiden vuoksi.

KaVeRi-hankkeen tavoitteet ovat:

  • Vesistökuormituksen vähentäminen puhdistamon huippuvirtaamia vähentämällä
  • Jätevesiviemäröinnin ylivuotohaittojen vähentäminen
  • Hulevesien hallinnan parantaminen ja tulvahaittojen hillitseminen maankäytön suunnittelulla

KaVeRi-hanke tukee valtakunnallisia vesien ja meren tilan parantamisen tavoitteita, Varsinais-Suomen Saaristomerityötä sekä Salon kaupunkistrategian ja Salon Ilmasto- ja ympäristöohjelman tavoitteita huolehtia lähivesistöjen tilasta. Lisäksi hankkeella valmistaudutaan tulevan yhdyskuntajätevesidirektiivin vaatimuksiin koskien kokonaisvaltaisia yhdyskuntajätevesien hallintasuunnitelmia.

Salon kaupunki huolehtii lähivesistään, nyt on veden vuoro!

Linkistä pääset tutustumaan tarkemmin ympäristöministeriön hankesivuun: www.ym.fi/vesientilanparantaminen