Rakentamisen lupiin tarvittavat liitteet

Rakennuslupa
Toimenpidelupaan tarvittavat asiakirjat
Ilmoitukseen tarvittavat asiakirjat
Jätevesijärjestelmän rakentamiseen tai uusimiseen tarvittavat asiakirjat. Lisätietoja haja-asutuksen kiinteistökohtaisista jätevesistä ympäristönsuojelun sivuilta.
LVI-rakennuslupaan tarvittavat asiakirjat
Lämpökaivot ja lämmönkeruuputkistot
Muuntamot
Purkamislupaan tarvittavat asiakirjat
Purkamisilmoitukseen tarvittavat asiakirjat

Puiden kaataminen ja maisematyölupa (MRL § 128)

Puiden kaataminen
Maisematyölupaan tarvittavat asiakirjat

Maisemaa muuttavaa maanrakennustyötä, puiden kaatamista tai muuta näihin rinnastettavaa toimenpidettä ei saa suorittaa ilman lupaa (toimenpiderajoitus):

  • asemakaava-alueella;
  • yleiskaava-alueella, jos yleiskaavassa niin määrätään; eikä
  • alueella, jolla on voimassa 53 §:ssä tarkoitettu rakennuskielto asemakaaavn laatimiseksi tai jolle yleiskaavan laatimista tai muuttamista varten on niin määrätty.

Lupaa ei tarvita yleis- tai asemakaavan toteuttamiseksi tarpeellisten taikka myönnetyn rakennus- tai toimenpideluvan mukaisten töiden suorittamiseen eikä vaikutuksiltaan vähäisiin toimenpiteisiin. Lupa ei ole myöskään tarpeen, jos toimenpide perustuu yleisistä teistä annetun lain mukaiseen hyväksyttyyn tiesuunnitelmaan. Maisematyölupaa koskevia säännöksiä ei sovelleta sellaiseen maa-ainesten ottamiseen, johon tarvitaan maa-aineslaissa (555/1981) tarkoitettu lupa.

Tuulivoimala

Tuulivoimalan rakentamisesta on koottu tiivis tietopaketti, josta selviää mm. mitä lausuntoja ja selvityksiä hankkeen tiimoilta pitää tehdä.