Katujen kesäkunnossapito

Kesäkunnossapidon tarkoituksena on pitää katurakenteet ja päällyste liikenteen tarpeiden edellyttämässä tyydyttävässä käyttökunnossa.

Kunnossa- ja puhtaanapitolaki määrää yleiseen käyttöön luovutettujen katujen ja muiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapitovelvollisuuksien jakautumisesta kunnan ja tontinomistajan välillä.

Kunnossapito

Tontinhaltijan velvollisuutena on:

 • vastata tontille johtavan kulkutien (tonttiliittymän) kunnossapidosta
 • viipymättä ilmoitettava kaupungille tai poliisille havaitsemistaan liikennettä vaarantavista päällysteen rikkoutumisista, kuopista ja muista vastaavista puutteista kadun sillä osalla, jonka tontinomistaja on velvollinen pitämään puhtaana sekä
 • ryhdyttävä tarvittaviin väliaikaisiin toimiin liikenteen varoittamiseksi.
 • huolehtia kadun puhtaanapidosta (roskat) kadun puoliväliin saakka.

Kunnan velvollisuutena on:

 • vastata kadun rakenteiden kunnossapidosta, kuluneen päällysteen uusimisesta ja vaurioiden korjaamisesta
 • tehdä kuivatuksen kannalta tarpeelliset ojitus- ja rumputyöt
 • vastata sorateiden pinnantasauksesta ja pölynsidonnasta
 • katualueella olevien istutusten, kadun kalusteiden, korokkeiden, suojakaiteiden, liikennemerkkien ja tiemerkintöjen sekä muiden vastaavien laitteiden kunnossapito.

Puhtaanapito

Tontinhaltijan velvollisuutena on:

 • yleiseen käyttöön luovutetun kadun puhtaanapito tontinrajasta kadun keskiviivaan saakka, kuitenkin enintään 15 metrin etäisyydelle. Puhtaanapitoon kuuluu kadulle kertyneen lian, lehtien, roskien ja irtonaisten esineiden poistaminen katualueelta.
 • tontin rajasta enintään 3 metrin etäisyydelle ulottuvan, tonttiin välittömästi rajoittuvan rakentamattoman viherkaistan ja ojan puhtaanapito ja kasvillisuuden siistinä pitäminen.
 • viherkaistan ollessa leveämpi kuin kolme metriä, pitää katualue puhtaana enintään 24 metrin etäisyydelle tontinrajasta. Tontinhaltijalla ei tällöin ole puhtaanapitovelvollisuutta viherkaistan osalta.

Kunnan velvollisuutena on:

 • katualueella olevien kaupungin tekemien istutusten, kadun kalusteiden, korokkeiden, suojakaiteiden, liikennemerkkien ja tiemerkintöjen sekä muiden vastaavien laitteiden kunnossapito.

Kesäkunnossapitoluokituksen laatukortit:

Kuivatusjärjestelmien hoito

Päällysteiden paikkaukset

Reunakivien kiveysten ja laatoitusten hoito

Siltojen ja alikulkukäytävien hoito

Sorapäällysteisten väylien höyläys tai lanaus

Sorapäällysteisten väylien pölynsidonta

Sorapäällysteisten väylien sorastus

Tie- ja katualueiden puhtaanapito